ءتاڭىرتاۋ تورابى   ›   جاڭالىقتار   ›   حالىقارالىق حابارلار

bv1946伟德_韦德国际娱乐_国际伟德手机版1946【亚洲极速通道】

2 - قاڭتاردا ا ق ش - تىڭ نيۋ - يورك قالاسىنداعى برايانت باقشاسىنداعى سۋ بۇرقاق قاقاعان ايازدان قاتىپ قالعان. سولتۇستىك ۇيەكتەگى كۇشتى سۋىق اۋا اعىسىنىڭ اسەرىنە ۇشىراپ، 2 - قاڭتار ا ق ش - تىڭ شىعىس بولەگىندەگى كوپتەگەن جەرلەردە تەمپەراتۋرا كورنەكتى تومەندەگەن. اۋا رايى تاراۋلارى مۇنداي تومەن تەمپەراتۋرالى سۋىق اعىس بۇل وڭىردە وتە سيرەك كەزدەسەتىنىن ايتتى. 
جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «ءتاڭىرتاۋ تورابىنان» الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.
  • سايرام كولىن اينالۋ ۆەلوسيپەد جارىسى شينجياڭ بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ ساياحاتىنىڭ دامۋىنا قانات ءبىتىردى
  • 61 جاستاعى قارت توراپتا كەڭىنەن تارالعان ءبيدى ۇيرەندى
  • «ساياحات+دەنەتاربيە» ساياحات ساپاسىن جوعارىلاتتى
  • اۆتونوميالى رايون زەينەتكەرلەردىڭ نەگىزگى زەينەتاقىسىن رەتتەيدى
بىزبەن بايلانىس جارناما قىزمەتى لەبىز قالدىرۋ ءبىز تۋرالى